Aistriúchán

Nuair nach mbím ag obair leis na healaíona cruthaitheacha, bím fós ag obair mar aistritheoir gairmiúil, do chomhlachtaí Stáit agus Rialtais, do ghníomhaireachtaí aistriúcháin agus do chomhlachtaí foirmiúla eile i réimse na cáipéisíochta agus an aistriúcháin ghinearálta (Tuarascálacha éagsúla, Ráitis Straitéise, suíomhanna idirlín srl). Ní bhím ag plé leis an aistriúchán liteartha (drámaí, filíocht, prós – is réimse ar leith ar fad é sin) ná le haistriúcháin ghinearálta eile cosúil le tatúnna, mana do mhuintire srl, ach tá mo chuid sonraí teagmhála le haghaidh fiosrúchán maidir le haistriúchán le fáil ó shuíomh idirlín Chumann Aistritheoirí agus Ateangairí na hÉireann www.translatorsassociation.ie, a bhfuilim i mo chomhalta gairmiúil de.

Más spéis leat é áfach, tá achoimre gairid thíos ar mo chuid taithí agus cáilíochtaí aistriúcháin, agus tá fáilte romhat cliceáil ar na teistiméireachtaí acadúla agus ó chliant ar chlé freisin.

Cáilíochtaí:

Céim Mháistreachta san Aistriúchán Dlí agus Reachtaíochta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 2009-2010 (Céadonóracha - 92/100 don Aistriúchán Dlí, 93/100 don Ghramadach, 88/100 don Aistriúchán Reachtaíochta). Táim ar an bhfíorbheagán aistritheoirí creidiúnaithe in Éirinn leis an gcáilíocht seo faoi láthair.

Gradam – Teastas Iarchéime sa Ghaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán (Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo/Europus/Údarás na Gaeltachta) 2003.

Céadonóracha sa scrúdú Gaeilge ag Óstaí an Rí (Kings' Inns) 2005.

Aistritheoir Creidiúnaithe, Foras na Gaeilge, ó chéadtionsncaíodh an clár in 2006.

Comhalta Gairmiúil de Chumann Aistritheoirí agus Ateangairí na hÉireann ó 2009 (Bíonn dhá scrúdú i gceist leis an gcomhaltas sin a bhaint amach agus caithfear taithí 2 bhliain+ a chruthú le sonraisc). Níl ach seachtar aistritheoirí Gaeilge ina gcomhaltaí gairmiúla den Chumann faoi láthair.

Taithí:

Speisialtóir san aistriúchán cáipéisíochta don earnáil Stáit ón mbliain 2000.

• I mbun oibre mar aistritheoir gairmiúil le breis is dhá bhliain déag.

• Tá na céadta cáipéis éagsúil aistrithe agam do bhreis is trí scór comhlacht difriúil san earnáil phoiblí agus do ghníomhaireachtaí aistriúcháin agus don Aontas Eorpach chomh maith, amhail Tuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, Pleananna Gníomhaíochta, Cairteanna Custaiméirí, Ionstraimí Reachtúla agus Suíomhanna Idirlín gach ach dornán beag a lua.

• Rinne aistriúchán nótáilte ar an Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, 1996 le déanaí mar ábhar tráchtais don MA san Aistriúchán Reachtaíochta agus Dlí

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: