Bùthan-Obrach ann an Sgilean Siorcais

Tha bùthan-obrach ann an sgilean sorcais nan dòigh uabhasach math air son fiosrachadh a thoirt do chlann agus fiù's inbhich air a' Ghàidhlig ann an dòigh gu math spòrsail! Bithidh iad freagarrach air son cloinn bho aois 5 suas agus air son buidhnean aig gach ìre fileantais agus comais, agus fiù's gan Gàidhlig sam bith!

"Fantastic to have something so different & so interesting... and brilliant to have in through Gaelic. The kids loved the different equipment & great to hear Gaelic spoken in an environment such as this" Ceannard Shradagan Ghlaschu, Bun-Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

"Awesome, Amazing, Epic" Com-pàirtichean aig Fèis an Iar-Thuath - Latha Sgilean Siorcais, Sgeulachaidh & Dràma

• A' gabhail a-steach caochladh diofar sgilean siorcais, a' cleachdadh leithid sgarfaichean, bàlaichean, truinnsearain tuinneimh, fàinntichean & poi, cuide ri coiseachd air trostanan no stilts air son buidhnean nas sine (bho 12 suas) & deilbheadh balùinichean
• Duilleag abairtean feumail bhon bhùth-obrach na lùib
• thèid an lìbhreagadh mar seiseanan air son suas ri 2 uair a' thìde
• mar 2-3 sheisean tro 1 latha
• no nam pasgan mar phàirt de phrògraman cruthachail nas leatha no pròiseactan ealain sràide son teirmean sgoile, fèisean seachdaine is campaichean samhraidh
• a' gabhail a-steach Coiseachd air TrostananDràma, Deilbheadh Lòchrann & Cuilce, Ealain Cheilteach & Ealain Graifìtì.

Sgàthach Cù Chulainn  Warriors  Paisley Hlween P

"The children are all absolutely buzzing - what you achieved with the children this week was exceptional!" Tidsear, Bun-Sgoil às dèidh seachdain de bhùthan-obrach dà-chànanach i sgilean siorcais & dràma.

Fèis Ghallaibh Workshop

Tha Ariel na ball de Sgeama PVG, tha trèanadh foirmeil aice ann an Dìon Cloinne & tha àrachas iomlan PLI aice bho Equity & A-N airson bùthan-obrach a thoirt seachad.

Car son nach bruidhinn sibh gu Ariel ri air son barrachd mun deidhinn a fhaighinn amach?

"Excellent... the pupils thoroughly enjoyed the circus skills.. a fantastic opportunity for language development for both Gaelic-speaking children & engaging those in English-medium education."

"Wonderful... great to see Gaelic being used in such an engaging, different way for pupils" "Widens their experience of Gaelic and its use in different circumstances"
Tidsearan, Bun-Sgoil Bonar Bridge

Ariel's work is often interpreted as positive role-modelling for the use of Gaelic in Contemporary Arts contexts - often eliciting succint student comments, both directly and indirectly.

"I want to be her!" Senior Student, Dunoon Grammar School

"I think you're awesome!" P5 Student, Cauldeen Primary

Balancing 1Glasgow Juggling Club Balancing 2

(Ais-mholadh bho foirmichean measaidh bhon chuaird air 10 sgoiltean sa Ghàidhealtachd gu h-ìosal - dèan right-click air an ìomhaigh, tagh Open Link in New Tab & briog air a' Ghloine-Mheudachaidh)

No images found.

"A great way to introduce Gaelic to children" Bun-Sgoil Craighill 

"Fun way to get children interested in language and Gaelic in particular"  Bun-Sgoil Beauly

"That was brilliant, the kids loved it & I've got the pictures to prove it!"  Bun-Sgoil Tomnacross

"Excellent... new language very well introduced & reinforced during lesson"  Bun-Sgoil Craighill

"Aig ìre a bha glè iomchaidh air son aois agus ìre na cloinne, beòthail agus gach gnìomh air a chuir air adhart gu soilleir" Bun-Sgoil Inbhir Pheofharain

"I want to thank you and Stephen for your stimulating and inspiring bilingual circus skill workshops, the kids thoroughly enjoyed the experience. It was a honour to have such talented artists at our Lá Spraoi."


Sheena, Lá Spraoi/Eagraiche Làtha Spòrs Samhraidh

 “An amazing force of nature in its purest form – the kids are very lucky to have such a terrific role model in their midst. Sometimes I’ve been lucky enough meet people who no matter what language they speak can communicate with anyone – Ariel is one of them.”

Dan Gordon, Sgrìobhadair Sgriopt dha Phròiseact Pat and Plain eadar Taigh-Cluiche an Lyric, an Ulster Scots Agency agus Foras na Gaeilge

 

 © Ariel Killick 2014

 

 
   

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: