Bùthan-Obrach Dràma

• air son òigridh bho aois 7 bliadhna gu gach ìre inbhich
• a' coimhead air dràma tro gheamaichean agus a' bhith ag obair nan aonar & mar bhuidheann
• thèid an lìbhreagadh mar aon seisean air son suas ri 2 uair a' thìde
• mar 2-3 sheisean tro 1 latha
• no mar phàirt de phasgan de chaochladh bùthan-obrach ri linn 1 latha no barrachd
Sàrchothrom air son spòrsa aig cloinn ri faclan & dràma is iad ag ionnsachadh & a' cleachdadh na Gàidhlig
• agus a' cur rin misneachd agus sgilean sòisealta còmhla rin càraidean & cloinn ùir
• is urrainn bùthan-obrach a dhèanamh freagarrach air son diofar cuspairean curraicealaim agus buidhnean-aoise
• thèid an lìbhreagadh mar phàirt de phròiseactan ealain cruthachail nas leatha no pròiseactan ealain is dràma sràide nas motha, a' gabhail a-steach Dràma, Deilbheadh Lòchrann & Cuilce, Sgilean Siorcais, Ealain Cheilteach & Ealain Ghraifìtì cuideachd

 

Dè mu dheidhinn bùthan-obrach dràma mar dhòigh air còmhradh a thogail a thaobh grunn chuspairean, leithid cùisean cànain no cùisean eile? Dh'fhaodadh seo a bhith cuideachail airson phròiseactan a' bharrachd a leasachadh cuideachd, leithid pròiseact co-obrachail graffiti, a measg grunn dhòighean brosnachail eile gus òigridh a tharraing a-steach. Nach leig sibh fios do Ariel gus tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn no bruidhinn mu dheidhinn cuspair anns a' chlas no coimhearsnachd bu toil leibh a fhiosrachadh tro mheadhan a' dràma? Tha bùthan-obrach mu dheidhinn Rìghrean & Caistealan, Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis & Charlie & The Chocolate Factory am measg cuid de na bùthan-obrach sònraichte a dhealbhaich Ariel air son diofar sgoiltean gu ruige seo.

Ais-Mholadh bho Bùthan-Obrach mu dheidhinn Rìghrean & Caistealan, & Oidhche Shamhna

"Excellent use of class topic to make learning enjoyable, really motivating" Tidsear P4-7, Bun-Sgoil Lairg

"Were all interested and could relate to the subject – especially as we had learnt about Macbeth the previous week" Tidsear, Bun-Sgoil an Àth Leathainn

Ais-mholadh bho sgoil air son deilbh-chluiche & bùth-obrach 'Meet the Vikings', cuide ris a' sàrchompanaidh Albannach Hopscotch Theatre Company

"Absolutely brilliant! This workshop was perfect, clearly well thought out & delivered flawlessy. Ariel & Mark were fabulous! It was packed with what we've been teaching and done with a lot of humour! The workshop was very appropriate, instructions were clearly given – perfect for nine year olds. All children were actively engaged throughout. You covered at least two weeks of work for us, in a very entertaining way - many thanks!" From the kids...."So much fun', 'awesome', 'funny', 'excellent'!"

Barrachd ais-mholaidh bhon Neach-Stiùiridh, Eddie McGurn, às dèidh na cuairde:

"Just to say well done on a fantastic run of the Viking's workshop, the feedback for you guys seems to have been resolutely brilliant and I would just like to say thank you for your hard work you both went above and beyond the call of duty."

Bhon phròiseact Dràma ann an Sgoiltean 'Pat and Plain' an co-bhann ri taigh dhealbh-chluiche mòr Èire a' Tuath, The Lyric Theatre, Beul Feirst, agus an Ulster Scots Agency & Foras na Gaeilge:

"Just wanted to express my gratitude to you for all you did for us. I'm so happy the children, and I took this journey together and about what we've all achieved. It's brilliant to see children standing up on stage doing things they thought they couldn't. You gave them the courage to be able to do that and they'll be forever grateful to you.

I still don't believe we've actually achieved it but with your experience, direction and advice, we achieved our goal. Everyone from the school is talking about the show tonight – it's a huge thing for our school. Thank you so much for all your support and patience."

Cáit, Tidsear, Bun-Sgoil Ghaeilge, Èire a' Tuath

"You are an amazing force of nature in its purest form – the kids are very lucky to have such a terrific role model in their midst. Sometimes I've been lucky enough meet people who no matter what language they speak can communicate with anyone – you're one of them."

Dan Gordon, sgrìobhadair aithnichte ann an Èire a' Tuath airson an  Lyric Theatre agus phròiseact Pat and Plain.

© Ariel Killick 2014

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: