Dràma/Ealain Sràide

'S e dòigh air leth math a th' ann an cleasachd agus sealladh sràide a' Ghàidhlig a thoirt air feadh a' mhòr-shluaigh, agus tha e a' bualadh air àireamh mhòr de luchd-amhairc. 

Bilingual Backpacks

Pairèid Chàrnabhail Chaisteal Àird Rosain

 Èisdibh ri beachdan nan com-pàirtichean gu h-ìosal!

 

Gheibh sibh blasad ar an obair Ealain is Dràma Sràide airson Pairèid Shamhna Phàislig 2015 & 2016 sna bhidiothan gu h-ìosal, cuide ri agallamhan goirid ri com-pàirtichean!

 

IMG 1096

 

Dìreach gasta airson beagan Gàidhlig a thoirt a-steach don fhèis no don chlàr-ealain agaibh! Mar sin, chan eil agad ach faighneachd do Ariel mu ciamar as urrainn don dà sàr-phìos cleasachd sràide Gàidhlig gu h-ìosal a bhith 'nam pàirt de phròiseact cleasachd no sealladh sràide nas motha?

Sgàthach Cù Chulainn  Warriors  Paisley Hlween P

"Last year's parade was just so much fun & by far the best theatre project I've taken part in, I'd be very excited to do it again" PACE Youth Theatre Participant, Paisley Halloween Parade

Paisley Phoenix Rising  Paisley Hlween Pde 1

"Taking part in the parade helped with my confidence. It is the first time I have taken part in street performance and I enjoyed it very much....I didn't think about it (Gaelic) much before but now I see it as our national language... I would love to do further work and can't wait for next year's parade so I can do it again." PACE Youth Theatre Stilt Performer, Paisley Halloween Parade

Spellmasters 15

Thèid aig Ariel obrachadh ris ur coimhearsnachd cuideachd air son daoine òga a thrèanadh ann an cleasachd air trostanan (stilts) sa Ghàidhlig agus gu dà-chànanach, mar rud fìorspaideil air son tachartasan ionadail amuigh agus pairèidean. Thèid aig trèanadh da leithid a bhith na chothrom sgoineil air son deugairean a bhith ag obair ris a' Ghàidhlig, an càirdean agus an coimhearsnachd ann an dòigh spòrsail ùr agus am misneachd, fèin-spèis, earbsa agus sgilean eadar-phearsanta & cleasachd a mheudachadh. Tha barrachd fiosrachaidh mu obair Ariel ri òigridh a thrèanadh air trostanan anseo.

Stàit Neo-Eisimeileach Sonais  PACE Youth Theatre Halloween Stilters

Faodaidh Pròiseactan Ealain & Dràma Sràide na h-amasan seo gu h-ìosal a' thaobh Slàinte & Sunnd anns a' Curraicealam airson Sàr-mhathais a choileanadh cuideachd:

Representing my class, school and/or wider community encourages my self-worth and confidence and allows me to contribute to and participate in society. HWB 0-12a / HWB 1-12a / HWB 2-12a / HWB 3-12a / HWB 4-12a


c. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015 - Cìrein  Cròin no NessieMaigheastaran nan Geasan  Oidhche Shamhna Phàislig aPhoenix 2

"The change I saw in him was quite emotional for me as his mum. On the day of the parade I was amazed at how confident and independent he'd become. He had no fear and took the whole event in his stride (even if it was on stilts) and loved every minute of it. He became a different boy in my eyes...thank you to you for bringing out the confidence that I knew was in there all along." Stilt Performer Parent

Sma Shot Parade Sma Shot Superheroes a

Through contributing my views, time and talents, I play a part in bringing about positive change in my school and wider community. HWB 0-13a / HWB 1-13a / HWB 2-13a / HWB 3-13a / HWB 4-13a

                          
 DSC6256                          hhh. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Luchd Chòta nan Sligean


cuide ri Learner Partner Responsibilities: "I can expect my learning environment to support me to: develop my self-awareness, meet challenges, build relationships, experience personal achievement and build my resilience and confidence."

                  Tatties e        

"The change I saw in him was quite emotional for me as his mum. On the day of the parade I was amazed at how confident and independent he'd become. He had no fear and took the whole event in his stride (even if it was on stilts) and loved every minute of it. He became a different boy in my eyes...thank you to you for bringing out the confidence that I knew was in there all along." Stilt Performer Parent

Optimized-f. St Catherines Primary Cìrein Cròin - Nessie Lantern Bearers  Announcers

Is urrainn dha phròiseactan mar seo cothroman a thoirt air son iomlaid cànain eadar na ginealaichean a bhith a' tachairt, agus caochladh sgilean am measg coimhearsnachd a chleachdadh gus tachartas ionadail mìorbhaileach a chruthachadh nach gabh a dhìochuimhneachadh, a gabhail a-steach Dràma, Deilbheadh Lòchrann & Cuilce, Sgilean Siorcais, Ealain Cheilteach & Ealain Ghraifìtì!

f. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015 - 70 LòchranCywJlD3XUAEdPGB

 Thèid aig tachartasan da leitheid buaidh mhòr mhath a thoirt air moit coimhearsnachd aca anns a' sgìre aca agus air diofar daoine a bhith a' measgadh còmhla. Tha Ariel air obrachadh aig tòrr tachartasan soirbheachail coltach ris an fhear gu h-ìosal - car son nach fhòn sibh thuice air son bruidhinn mu dheidhinn ciamar ab urrainn buaidh na h-obrach seo a thoirt dhan choimhearsnachd agaibhse?


b. Gaelic Stilt Water Horse - Kelpie  Parade Ringmaster Ariel Killick - edited

 

No, dè mu dheidhinn a' Chafaidh Gàidhlig - far a bheil blasadan Gàidhlig air a' chairt-bìdhe air son duine sam bith aig a bheil ùidh anns a' Ghàidhlig, is aran milis is tì saor an asgaidh! Tha cuid de na tha air a' chairt-bìdhe gu math spìosrach ach bithear a' gabhail òrain snog às a dhèidh air son daoine a chur ann an deagh-shunnd! Dhaibh-sean aig a bheil òran Gàidhlig no dhà no a bhitheas air son beagan cuideachd Gàidhlig, bithidh fàilte chridheil orra cuideachd tadhail air a' Chafaidh air son cabadaich is spòrs, is tha rud snog againn gu sònraichte air son fileantaich cuideachd! Is urrainn barrachd a fhaighinn amach mu dheidhinn is cuid den ais-mholadh sgoinneil a tha com-pàirtichean air thoirt dhan Chafaidh a fhaicinn anseo.

 MG 9015i Pop Up Gaelic Café

 

No dè mu dheidhinn Aiseag Mòr na Gàidhlig – fèis spòrs na Gàidhlig air falbhan, far a bheil an sgioba a' toirt ceum far seasgaireachd na mara 's a-mach air na sràidean! An tèid aca air daoine aiseag gu sàbhailte chun an ceann-uidhe, no an e a' ghuileag-bhàis mu dheireadh a bhios anns a'mhiontraigeadh ùr seo aca air tìr? Agus...an e dha-rìreabh 'Singing in the Rain' a tha iad a' seinn sa Ghàidhlig?! Cha ghabh an sgioba uallach airson cur-na-mara no miann Gàidhlig a bhruidhinn tighinn air daoine, no fiu's ionnsaighean le cearban... ach 's cinnteach gun toir e beagan gàire ort! A' togail aghaidh ri sàile far àite faisg ort..


f West Highland Free Press b 17.10.14.jpeg

 

Thathar gu mòr an comain an taic-airgid a fhuaras aig toiseach gnothaich ann an 2013 bho mhaoin lìonra Dràma na Gàidhlig, 's an taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Alba Chruthachail, An Lòchran, Glaschu Beò & Fèis Bhaile nam Marsantach gus bun-bheachdan Priob Chafaidh na Gàidhlig agus Aiseag Mòr na Gàidhlig a leasachadh. Chaidh an dealbhadh le Stiùiriche sònaSonas, Ariel Killick, ag obair còmhla ri Catrìona Leacsaidh Chaimbeul, Beth Frieden, Dòl Eòin MacFhionghain & Coinneach Iain MacRàth.

Alba Chruthachail LogoBòrd na Gàidhlig logo-1An Lochran
 

CSG Life Gaelic Stacked EC  MCF Logo

Gheibhear an làrach-lìn air son a' cheum bho Mhàrt chun an Lùnastail 2013 den obair aig www.sonasonas.co.uk

© Ariel Killick 2014

 
 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: