Coiseachd air Trostanan

A bheil sibh a' beachdachadh air dhòigh air son an òigridh a thoirt a-steach ann an tachartasan ionadail? Carson nach bruidhinn sibh ri Ariel mun dòigh a thèid aice obrachadh ris ur coimhearsnachd cuideachd air son daoine òga a thrèanadh ann an cleasachd air trostanan (stilts) sa Ghàidhlig agus gu dà-chànanach, mar rud fìorspaideil air son tachartasan ionadail amuigh agus pairèidean.

PACE Stilters

Thèid aig trèanadh da leithid a bhith na chothrom sgoineil air son deugairean a bhith ag obair ris a' Ghàidhlig, an càirdean agus an coimhearsnachd ann an dòigh spòrsail ùr agus am misneachd, fèin-spèis, earbsa agus sgilean eadar-phearsanta & cleasachd a mheudachadh.

 

8.58 Made So Much Progress with it

10.08 Young people learnt a lot in terms of drama

Gu deimhinn, bithidh an choiseachd air trostanan gu math tric na mheatafòr airson Fèin-Mhisneachd & Fàis, agus iad ag ionnsachadh, a bhith nan seasamh gu h-àrd a-measg a' choimhearsnachd is an càraidean.

Sgàthach Cù Chulainn Warriors Paisley Hlween P

"Last year's parade was just so much fun & by far the best theatre project I've taken part in, I'd be very excited to do it again" PACE Youth Theatre Participant, Paisley Halloween Parade

g. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Na Fuamhairean

"SO MUCH FUN!!! Totally brilliant & you were a pleasure to work with too!" Com-Pàirtiche bho PACE Youth Theatre, Pàislig, a fhuair trèanadh coiseachd air trostanan & pàirt a ghabhail anns a' chaismeachd

Sma Shot Parade Paisley 2021 Peacock Troupe Leader

Thank you very much for all your hard work with the students. I've been very emotional looking back at the photos. It was an incredible night.. all the skeletons loved  it.. Hope the Council take you on to make this an annual event.. Really good fun...It was amazing to watch such a quick transformation from a completely terrified young lady to a highly professional and confident performer.. And in only 4 short sessions. It has really boosted her confidence and self belief. If she can stilt walk then she can do anything."..."They managed to walk and perform theirm lines and conquer the Gaelic language too. The audience loved them... It was a very enjoyable experience and it would be great to have an annual event" PACE Youth Theatre parent

gg. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Na Fuamhairean

Faodaidh na bùthan-obrach seo na h-amasan seo gu h-ìosal a' thaobh Slàinte & Sunnd anns a' Curraicealam airson Sàr-mhathais a choileanadh cuideachd:

 • Le cur mo bheachdan, mo thìde is mo thàlantan an sàs, tha pàirt agam ann an toirt atharrachadh math air mo sgoil agus a' choimhearsnachd. HWB 0-13a / HWB 1-13a / HWB 2-13a / HWB 3-13a / HWB 4-13a

 i. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Cnàmharlaich                DSC6084

 • Tha mi ag ionnsachadh cunnart a mheasadh agus a làimhseachadh,mi fhìn agus daoine eile a dhìon,agus cron a lùghdachadh far an gabh e dèanamh. HWB 0-16a / HWB 1-16a / HWB 2-16a / HWB 3-16a / HWB 4-16a
 • Tha a bhith a' riochdachadh mo chlas, mo sgoil agus/no na coimhearsnachd san fharsaingeachd a' cur ri m'fhèin -
  luach agus mo mhisneachd agus a' dèanamh comasach dhomh pàirt fheumail a ghabhail sa choimhearsnachd.
  HWB 0-12a / HWB 1-12a / HWB 2-12a / HWB 3-12a / HWB 4-12a
 • cuide ris na h-Uallaichean seo aig Com-Pàirtichean Foghlaim a choileanadh: "Tha mi a' sùileachadh gun toir m' àrainneachd ionnsachaidh taic dhomh gus: m' fhèin - mhothachadh agus m' fhèin - luach a thoirt air adhart, dùbhlain a fhreagairt, ceanglaichean a dhèanamh ri daoine eile is adhartas a dhèanamh gu pearsanta agus mo thapachd agus mo mhisneachd a thoirt air adhart."

b Stiltwalking Training - East Wall

"It was a new experience for me and it was very enjoyable. I'm so happy I had the opportunity to take part. You were a great instructor, your instructions were clear and you were very supportive"... "One reason why I applied to take part was because I'm afraid of heights and I thought this would be a good chance to combat that fear. I'm very pleased and proud that I performed successfully", Com-pàirtiche bho PACE Youth Theatre

 DSC4414 - WEB

Gabhaidh pròiseactan mar seo cothroman a thabhann airson iomlaid cànain & co-obrachadh eadar ginealaich & sgilean eadar-dhealaichte ann an coimhearsnachd a chur gu feum gus tachtartas ealain ionadail a chruthachadh nach gabh a dhìochuimhneachadh, a' gabhail a-steach dràma, dèanamh lòchrann, sgilean siorcais, ealain Cheilteach & ghraifìtì, cuide ri ceòl, dannsa is seinn.

Optimized-f. St Catherines Primary Cìrein Cròin - Nessie Lantern Bearers Announcers

Tha Ariel air a bhith ag obair aig iomadh tachartas soirbheachail a dhà leithid aig an robh buaidh mhòr air mhoit daoine is coimhearsnachdan anns an sgìre aca, coltach ri Pròiseact Trèanaidh Dà-Chànanach ann am Pàislig airson Oidhche Shamhna (gu h-àrd). 

Gheibh sibh blasad ar an obair Ealain is Dràma Sràide airson na Pairèid seo, cuide ri agallamhan goirid ri com-pàirtichean!


Car son nach sgrìobh sibh post-d no fònadh thuig Ariel airson bruidhinn air ciamar ab urrainn an obair seo a chur gu feum ann an coimhearsnachd agaibh fhèin?


 

 

m’ fhèin - mhothachadh agus m’ fhèin - luach a thoirt air adhart, dùbhlain a fhreagairt, ceanglaichean a dhèanamh ri daoine eile is

adhartas a dhèanamh gu pearsanta agus mo thapachd agus mo mhisneachd a thoirt air adhart

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: