Deilbheadh Lòchrann & Cuilce

Tha deilbheadh lòchrann agus cuilce na dhòigh mìorbhaileach math air son coimhearsnachdan a thoirt a-steach ann an draoidheachd nan ealain sràide no bheiribh carachtaran mòra air ais ri Puipeadan nan Ceann Mòr coltach ri Uilleam Uallas gu h-ìosal!

IMG 1086

Tha lòchrainn shimplidh, mar an fheadhainn a tha ri fhaicinn air ur làmh dheas, air leth math air son pròiseactan ealain mun àrainneachd, agus tha iad freagarrach cuideachd air son pairèidean stèidhichte air na ràithean no leithid Oidhche Shamhna & an Nollaig, ag obair ri buidheann aois bho 5 bliadhna suas.

-f. St Catherines Primary Cìrein Cròin - Nessie Lantern Bearers  Announcers

"The children were entralled with their lanterns & loved hearing the Gaelic words for Halloween Creatures & the stories they told themselves" Magi McCulloch, Neach-Obrach Home Link / Ionad Tannahill, Pàislig

CywJlD3XUAEdPGB

Mar a thig ri gach bùth-obrach, thèid Duilleag nan Abairtean a thoirt seachad far am bithidh na h-Abairtean cudromach uile a bhitheas an lùb a' bhùth-obrach gus taic a thoirt ri bhith a' cumail a' dol ris an ionnsachadh, agus thèid coimhead air fhaclan a tha a' buntainn ris na ràithean, no ionnsramaidean mar Clàrsach gu h-ìosal.

harp 3

harp

"Definitely a big hit - people were coming up asking if they could buy the lanterns! A teacher from one of the schools that didn't take part was devastated when she saw them..."  Neach-Taic bho Ionad Ealain Downpatrick 

Bha Ariel ina Neach-Ealain air Mhuinntireas aig an Scottish Maritime Museum ann an 2016 airson Irvine Festival of Light, is i a' cruthachadh Bàta nam Bruadaran is tòrr lòchran ri buidhneann òigridh na sgìre.

 DSC4419 - WEB

"That was excellent, the children thoroughly enjoyed it", Yvonne, Patrician Youth Centre Senior Youth Worker, Dùn Phàdraig

 DSC4608 - WEB DSC4392 - WEB

Workshops provide the following links with Capacities/Outcomes and Experiences within Curriculum for Excellence: Language; Health and Well-being, Science, Technology, Expressive Arts, Awareness of our Environment, Teamworking, Other Languages - Gaelic "I listen or watch for useful or interesting information and I use this to learn new things." LIT 0-04a

 DSC4377 - WEB DSC4378 - WEB

Ariel also delivers Lantern-Making workshops based around the Gaelic Tree Alphabet...

"Best John Muir (workshop) ever!" S1-2 Participant in Solas bhon Àrainneachd Lantern-Making & Forest Story Circle workshops

"Thank you so much, they absolutely loved it!" Comunn na Gàidhlig Officer

Ariel can also work with groups of children and young people from 10 years upwards in creating larger-scale artistic wicker sculptures, as well as incorporating Celtic Graffiti Art Stencilling and poetry in the artwork, to form part of exciting street spectacle and parade work in communities! Such broader creative approaches can work to raise the profile of local events and can also include workshops in drama, circus skills & stiltwalking to engage a wide range of abilities, interest and age groups in local areas, such as Ariel's work as part of Paisley's first Halloween Parade, seen in the video below:

Bithidh Ariel a' lìbhreagadh nam bùthan-obrach seo far am bithear a' coimhead air Aibidil Ghàidhlig nan Craobhan cuideachd...

"Best John Muir (workshop) ever!" Com-pàirtiche bho S1-2 anns an bùthan-obrach anns an Dèanamh Lòchrann & Cearcall Sgeulachaidh Coille Solas bhon Àrainneachd

''S e dòigh spòrsail a bh'ann an nàdar a ùisneachadh ann an dòigh chruthachail, a thug air na sgoilearan spèis nas làidre a bhith aca don àrainneachd. Ghabh iad pàirt ann gu dealasach... d'fhuair iad tòrr spòrs às! Thug e orra obrachadh gu math còmhla cuideachd... Bha na goireasan uamharraidh math." Oifigear bho Chomunn na Gàidhlig

Bithidh na bùthan-obrach a' solar nan ceanglaichean seo a leanas ri Comasan /Toraidhean agus Eòlas a-staigh den Churraicealam air son Sàr-Mhaitheis: Ealainean Spreigeach, Slàinte & Soirbheas, Saidheans, Mothachadh air an Àrainneachd, Ag Obair ann am Buidheann, Cànan & Eòlas Sòisealta, Cànain Eile – Gàidhlig: "I listen or watch for useful or interesting information and I use this to learn new things." LIT 0-04a

'Taing mhòr, chòrd e riutha mìorbhaileach math!" Oifigear bho Chomunn na Gàidhlig

Thèid aig Ariel obrachadh ri buidhneann cloinne & òigridh cuideachd bho 10 bliadhna suas air son deilbheadh ealanta nas motha a chruthachadh còmhla, a d'fhaodadh steansailean Ealain Cheilteach is Graifìtì a ghabhail a-steach. B'urrainn bùthan-obrach ann an dràma, sgilean siorcais & coiseachd air trostanan a bhith mar phàirt den obair chruthachail cuideachd, air son raon leathan de chomasan, aoisean agus ìrean ùidhe ann an sgìrean ionadail a thoirt a-steach dhan obair, agus ìomhaigh phoblach tachartasan a àrdachadh, coltach ri obair Ariel airson Chaismeachd Oidhche Shamhna Phàislig, mar a tha ri fhaicinn anns a' bhidio anseo:

 

Anns a' t-Samhain, bithidh Ariel ag obair ann an Èirinn a' Tuath cuideachd, a' lìbhreagadh bùthan-obrach dà-chànanach Gaeilge/Beurla ann an dèanamh lòchrainn Nollaig - bithidh ìomhaighean ri fhaicinn anseo às dèidh an 29mh Samhain...

Tha Ariel air trèanadh còmhla ri fear de na buidhneann ealain sràide as fheàrr anns a' Rìoghachd Aonaichte, an Liverpool Lantern Company, agus thèid aig Ariel cruthan ealain fìorbhòidheach a dhèanamh cuideachd, mar an fheadhainn gu h-ìosal, mar phàirt de phrògraman de ealain a-muigh, air son pairèidean agus anns a' choimhearsnachd.

 

© Ariel Killick 2014

Ariel has trained with leading wicker and wire sculptors in both the UK & Ireland & is available for commissions to create beautiful bespoke portable wicker sculptures as part of outdoor art, parade and community arts engagement programmes. In 2016, Ariel was Artist in Residence at the Scottish Maritime Museum for the Irvine Festival of Light, creating Bàta nam Bruadaran/Ship of Dreams & a Phoenix Figurehead, as well as extensive community parade development work with Ayrshire Youth Arts.

 DSC4878 - WEB

In May 2015, Ariel was the Banff & MacDuff Coast Festival Artist in Residence, creating the 3D Wire interactive Wishing Tree sculpture below, on foot of Community Creative Consultation, as well as facilitating a series of Wicker Sculpture workshops for local school & community groups, to the theme of 2015 being the International Year of Light, assisting the Banff Hillwalking Group & SMART (Self Management & Recovery Training Group) to literally put their names up in lights.

 Craobh nam Miann

© Ariel Killick 2015

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: