Sgeulachadh

Tha Sìne Sgeulaiche a’ tarraing air a h-eòlas air dibhearsan airson conaltradh ri cloinn na bun-sgoile anns na bùthan-obrach spòrsail seo sa Ghàidhlig & gu dà-chànanach!

Am Fìor Sgeulachd mun Nighean Bàn!

"Fantastic - A great taster of Gaelic delivered in a captivating and exciting way. I have never known them to listen so well in drama!" Tidsear C1-3, Bun-sgoil Aldourie

Sìne Sgeulaiche 1

Dàna-thursan ri Aibidil nan Craobhan!

"Good discussion generated on return to class" Tidsear C3/4, Bun-Sgoil Duncan Forbes, "Absolutely brilliant, just fantastic, they really loved it" Tidsear C4, Bun-Sgoil Cauldeen

"Superb workshop enjoyed by all pupils", "Clear links to a variety of curricular areas, including languages, drama, H&WB", "Pupil with ASN very well integrated & supported – most impressed, Tidsear C4 Bun-Sgoil Gartcosh

Adventures with the Gaelic Tree Alphabet - Ariel Killick - a

Biastagan Mòra na Gàidhlig!

"ABSOLUTELY FANTASTIC!! One of the best, most engaging workshops I have had yet! The children absolutely loved it! I would highly recommend this to anyone!Tidsear C4 Bun-Sgoil Viewlands, Peairt

"Covered so much in such a short space of time – Drama, Literacy, Gaelic, Heritage" Tidsear CP3/4, Bun-sgoil Duncan Forbes

Big Gaelic Beasties - Ariel Killick

Bùthan-Obrach mu Oidhche Shamhna / MacBheatha

Bùthan - Obrach airson Sgeulachdan / Dràma a Chruthachadh

Gabhaidh na bùthan-obrach seo a lìbhrigeadh le prògram de bhùthan-obrach ealain agus ceàird stèidhichte air sgeulachadh, is gabhaidh an lìbhrigeadh ann an Gàidhlig no sa Ghaeilge, gu dà-chànanach no sa Bheurla.

Am Fìor Sgeulachd mun Nighean Bàn!

A bheil thu ag iarraidh am fìor sgeulachd mun Nighean Bhàin no Goldilocks is na Trì Mhathan a fhaighinn amach? Dè idir a thachair don Nighean Purpaidh air nach eilear cho eòlach, is car son nach cluinnear mu bhràithrean is pheathraichean eile na Nighinn Bhàin a bha còmhla rithe air an turas sin gu Taigh nam Mathan?

Sìne Sgeulaiche 5

Faigh amach is tlachd cuideachd às innse nua-aimsireil air an sgeulachd traidiseanta seo, is a' chlann a' dol ar dhàna-thuras spòrsail a' cluich ri & ag ionnsachadh faclan ùra Gàidhlig ann an co-theagsa sgeulachd air a bheil iad eòlach. Bùth-obrach sprogail, loma-làn plòighe is spòrsa, a tha air a' dhealbhachadh gu sònraichte gus am bithidh a' chothrom as motha aig a' chlann pàirt a ghabhail, agus cùisean a' gabhail a-steach foghlam gnìomhach faclan Gàidhlig tron dràma & samhla-sùla.

Ais-mholadh bho Bhùthan-Obrach Sgeulachaidh is Dràma mun Nighean Bàin:

"Awesome!" "Actually really cool!" "Brilliant!" "Children loved that it was a little different!" Sgoilearan & Tidsear Bhun-Sgoil Caledonia, Clas 1b, Glaschu

"Really entertaining and perfect for age group" "Excellent manner with children" Tidsearan, Bun-Sgoil a' Ghearasdain (RC)

"Cross-curricular approach was fantastic" Tidsear, Bun-Sgoil Inverlochy

"Very enjoyable and excellent for extending P1&2 Gàidhlig & super use of drama to complement language" Tidsear, Bun-Sgoil Bhruach a Mhuilinn

"A good way to reinforce Gaelic words both familiar and unfamiliar" "Please let other small rural schools have this opportunity" Tidsear, Bun-Sgoil Cheann Loch Iù

"Excellent workshop, very engaging and entertaining" Tidsear, Bun-Sgoil Dhùn Bheagan

"Really entertaining and perfect for age group" "Excellent manner with children" Tidsearan, Bun-Sgoil Chaitligeach a' Ghearasdain Fort

"Cross-curricular approach was fantastic"  Tidsear, Bun-Sgoil Inverlochy

"Very enjoyable and excellent for extending P1&2 Gàidhlig & super use of drama to complement language" Tidsear, Bun-Sgoil Millbank

 

Dàna-Thursan ri Aibidil nan Craobhan

Tha an Gille Dubh/Glèidheadair na Coille cho dubhach is e ag ionndrainn nan craobhan is a chuideachd a chaidh am fuadachadh, gu bheil e air a dhachaigh anns a' choille a thrèigsinn gus suidhe na aonar ar bharr beinne, a' fàgail nan àilleagan uile aige aig Sìne, airson a sgeulachd a innse is eòlas air bhuannachdan ar craobhan dùthchasach a sgapadh. Bithear a' suathadh ris na Fuadaichean, crìonadh na Gàidhlig, agus cùisean na h-Àrainneachd, cuide ri beagan bàrdachd anns a' bhùth-obrach tiamhaidh, smaoineachail seo – ach bi e spórsail cuideachd! Bithear a' tabhann cothrom ionnsachaidh is bruadar am measg nan rionnagan fo gheasaibh sa Ghàidhlig, cuide ri cothrom pàirt a ghabhail ann an dàna-thuras mìorbhaileach tro chraobhan na h Alba! Bùth-obrach dà-chànanach a bhitheas freagarrach airson gach aois bho Chlas 3 suas.

Adventures with the Gaelic Tree Alphabet - Ariel Killick

"Really magical....", "What a lovely, inviting, inspiring, fun way to learn","Bilingual aspect really well integrated", "Like walking into a real, live Fairytale!", CPD Luchd-Obrach Secret Garden Nursery 

"A big hit, they loved handling the props!'" "New & exciting to the students" P3/4 Teachers, Holme Primary

Biastagan Mòra Gàidhlig!

Ionnsaich mu chuid de na Biastagan as motha ann an seanchas na Gàidhlig an Each-Uisge, an Uirisg, Rìgh nan Dobhar & Fuamhaire nan Còig Cheann, agus gabh pàirt ann an dàna-thuras mìorbhaileach tro Ghlinn na Gàidhealtachd is Mac & Nighean a' Rìgh, air an treòrachadh aig Cat draoidheil an dà earball, a' feuchainn am pàrantan a lorg is a shàbhaladh bho ghreim Fhuamhaire nan Còig Cheann & am bracaist a fhaighinn! Bùth-obrach dà-chànanach is fìorspòrsail a bhitheas freagarrach airson gach aois bho Chlas 4 suas.

Big Gaelic Beasties - Ariel Killick c
"Fantastic interactive performance, very entertaining & educational", "Greatly enjoyed by all... a lot of fun... Ariel was brilliant" P4 Teachers, Inshes Primary

Bùthan-Obrach mu Oidhche Shamhna / MacBheatha

Tha am bùth-obrach Sgeulachaidh / Dràma, a tha air a dhealbhachadh gu sònraichte airson Oidhche Shamhna, air leth freagarrach air son clasaichean bun-sgoile eadar 1-4! Tha e air a bhith gu math èifeachdach air son cuideachadh ri clann òg na faclan Gàidhlig as cudromaiche mu Oidhche Shamhna a thogail ann an dòigh fìorspòrsail agus gnìomhach.

Tha bùth-obrach sònraichte a tha a' tarraing às an sàr-eadar-theangachadh gu Gàidhlig air Macbeth aig Ariel cuideachd air son clasaichean sgoile nas sine. 

Gu dearbh, thèid aig Ariel bùth-obrach a dhealbhachadh a-rèir cuspair sam bith a tha freagarrach air son curraicealaim no coimhearsnachd.

Ais-mholadh bho Bhùthan-Obrach air son Oidhche Shamhna:
"The best storytelling / drama workshop I have ever seen. Just perfect for this age group, it was a joy to watch the pupils' faces. This truly was an independent state of happiness." Tidsear, Bun-Sgoil Shlèat

"Pupils thoroughly enjoyed it, fantastic combination of drama, listening skills, language development and use of Gaelic... another excellent workshop" Tidsear, Bun-Sgoil Bonar Bridge

 

"Age appropriate, dynamic & dramatic"  Bun-Sgoil Beauly

Storytelling/Storymaking

Bithidh na bùthan-obrach a' solar nan ceanglaichean seo a leanas ri Comasan /Toraidhean agus Eòlas a-staigh den Churraicealam air son Sàr-Mhaitheis: Ealainean Spreigeach, Slàinte & Soirbheas - misneachd chorporra, Litearrachd agus Beurla – Cànan & Eòlas Sòisealta – Cànain Eile – Gàidhlig. "I listen or watch for useful or interesting information and I use this to learn new things."  LIT 0-04a

Cruthachadh Sgeulachd is Dràma

Rud gu math cumhachdach a bhitheas ann uaireannan is neach-stiùiridh ag èisdeachd ri beachd-smuaintean clann òig, agus bithidh Sìne ag obair airson cuideachadh ri com-pàirtichean anns na bùthan-obrach seo ann an dòigh spòrsail son an sgeulachd fhèin a dhèanamh còmhla agus a’ toirt air tighinn beò! Tha mac-meanma iongantach aig cloinn agus thachair iomadh rud cràicte ann am bùthan-obrach roimhe. B’ iad a’ chuid bu chuimhneachaile: 'Snúcaí Mac Giolla Púpaí, Deathring, Fionn agus a Ferrari Dearg' (Snooky Mac Ilpoopy, Deathring agus Fionn agus am Ferrari Dearg aige).

Ais-mholadh bho Bhùthan-Obrach ann an Cruthachadh Sgeulachd ann an Leabhar-lann:

"I would like to express my thanks for the fantastic experience you gave the children yesterday. All of them enjoyed it (and me too!). They all had great ideas - from the youngest child to the oldest. The Storytelling session catered for them all and it was lovely to see their story come to life!Séana Woods, Cairde Uí Néill

storytelling za

Beagan de bharrachd is 40 litrichean taing bho sgoilearan Bhun-Sgoil Bhruach a' Mhuilinn air son a' bhùth-obrach sgeulachaidh & dràma bho Shìne mun Nigheann Bàn is na Trì Mathan! 

No images found.

 

© Ariel Killick 2014

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: